Denker Media Case med Amin Jensen Case med Creative Group Case med Day-Plan Case med DSV Case med EliteMedia Case med Gratisbyggetilbud.dk Case med NDP/Kommunikation Case med Siemens Case med Udvikling Nord Case med Zmags Case om Bygherren Fagområder Fortrolighed Hvorfor vælge os? Job/Karriere Kunder Kundeudtalelser Kvalitetssikring Outsourcing Priser Vilkår

Vilkår - Salgs- og leveringsbetingelser

12/8-2008

Salgs- og leveringsbetingelser for Denker Media

1. Generelt

Følgende betingelser benyttes ved køb af ydelser (fx oversættelse, tekstforfatning, korrekturlæsning, layout etc.) hos Denker Media, i forlængelse af skriftlig aftale, fx ordrebekræftelse mellem køber og Denker Media.

2. Afgivelse af tilbud/bekræftelse m.v.

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato. Aftalen er først indgået, når tilbuddet er accepteret skriftligt (fx via e-mail) af køber. 

Køber kan ikke annullere en opgave, hvis produktionen er igangsat. Hvis køber alligevel annullerer en opgave, er Denker Media berettiget til at opkræve fuld betaling for opgaven.

Denker Media kan uden varsel annullere en opgave, hvis vi ikke modtager bekræftelse fra køber.
Køber er ikke berettiget til erstatning ved annullering af opgave.

Hvis Denker Media ikke har set tekstmaterialet, når der afgives tilbud, betragtes dette som et prisoverslag. Et prisoverslag er vejledende.

Foruden det aftalte tilbud forbeholder Denker Media sig ret til at kræve ekstra betaling, hvis købers leverede materiale er ufuldstændigt eller mangelfuldt, eller hvis køber insisterer på ændringer i det leverede materiale, som kræver ekstra arbejde. 

Denker Media tillader sig at kræve ekstra betaling, hvis det viser sig, at det fremsendte materiale har et større omfang end det oplyste ved tilbuddets indgåelse. I samme henseende har Denker Media ret til at annullere ordren uden yderligere grund.

3. Levering

Tidspunkt for levering af ydelsen aftales skriftligt med køber.

Det oplyste leveringstidspunkt er omtrentligt, og Denker Media kan udsætte leveringen, hvis der er termer eller lignende, der skal undersøges nærmere.

Hvis købers leverede materiale er ufuldstændigt eller afvigende fra det aftalte, kan Denker Media uden yderligere grund udsætte leveringstidspunktet (læs også pkt. 10).

Køber vil blive underrettet om en ny deadline, hvorefter leveringen vil finde sted til aftalt dato. Køber er ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation eller erstatning ved forsinket levering. 

4. Priser

Alle priser er anført i danske kroner. Det fremsendte tilbud er angivet med en samlet pris eksklusive moms.

5. Betaling og betalingsfrist

Denker Media fremsender faktura elektronisk. Såfremt køber ønsker "papirfaktura" tilsendt, kan Denker Media opkræve et administrationsgebyr på kr. 100. 

Betalingen skal ske til Denker Medias bankkonto, der fremgår på fakturaen.

Betalingsfristen er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Som fast kunde er betalingsfristen 14 dage eller 30 dage efter nærmere aftale.

Ved store kontantordrer (minimum 40.000 kroner ekskl. moms) kan betalingsfristen udsættes efter nærmere aftale med Denker Media, såfremt man har indgået fast aftale med Denker Media.

Alle fakturaer tillægges kr. 80 til dækning af administrationsomkostninger i forbindelse 
med håndtering af dokumenter, administration, udstedelse af faktura etc.

Ved bestilling bedes man fremsende CVR-nr. (for EU-virksomheder gyldigt VAT-nr., for virksomheder uden for EU, gyldigt org. nr.). Private skal betale forud. 


Hvis en udenlandsk afdeling eller datterselskab af en dansk registreret virksomhed skal betale fakturaen, skal det senest oplyses ved afgivelse af ordren. Her skal også oplyses gyldigt VAT-nr. eller org. nr.

Ved faktura til udlandet pålægges der et fakturagebyr på kr. 80 til dækning af omkostninger i forbindelse med udenlandsk bankoverførsel. 

Denker Media har ret til at udsætte igangværende eller nye opgaver, såfremt der ikke er modtaget betaling for tidligere afleverede opgaver.

Betaling skal ske rettidigt, også selvom der er indgivet reklamation eller hvis materialet/ydelsen er sendt til godkendelse i købers interne/eksterne afdeling.

Ved forsinket betaling er Denker Media berettiget til at opkræve rykkergebyrer a kr. 200 (per rykker)
i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelse, samt opkrævning af morarenter i henhold til renteloven.

6. Fejl og mangler

Hvis køber finder fejl eller mangler ved den leverede ydelse, skal reklamation ske til Denker Media straks - og senest inden for 8 dage - efter modtagelsen af materialet eller ydelsen.

Reklamationer skal ske skriftligt via e-mail til Denker Media med en tydelig angivelse af eventuelle fejl.

Fejl og mangler vil herefter blive udbedret af Denker Media. Tilrettelser foretages vederlagsfrit, hvis det kan godtgøres, at fejlen kan tillægges Denker Media.

Hvis køber selv foretager tilrettelser uden yderligere aftale, bortfalder retten til udbedringer
foretaget af Denker Media. I samme henseende bortfalder retten til at kræve kompensation, prisnedslag eller erstatning.

Køber er heller ikke berettiget til at kræve prisnedslag, kompensation eller erstatning, hvis reklamationsfristen på 8 dage er overskredet eller hvis denne annullerer igangværende opgave. Selvom der er indgivet reklamation, skal faktura fortsat betales rettidigt (se også pkt. 5).

Såfremt der ikke er indleveret kommentarer, med angivelse af eventuelle fejl, inden for 8 dage efter aflevering af opgaven, betragtes opgaven som værende accepteret.

Opgaven betragtes ligeledes som værende accepteret, hvis opgaven er taget i brug, fx ved offentliggørelse i brochure, katalog, bog, hjemmeside etc.

Denker Media er berettiget til at opkræve ekstra betaling i henhold til gældende timesats, hvis der skal foretages rettelser efter fristen på de 8 dage (jvf. ovenstående).

7. Ansvar

Køber må kun anvende det leverede materiale til lovlige formål. Denker Media forbeholder sig ret til at tage det leverede materiale ud af drift, såfremt det benyttes til formål, der overtræder gældende lov i Danmark.

8. Underleverandører

Denker Media har ret til helt eller delvist at benytte sig af underleverandører til at udføre den pågældende opgave for køber.

9. Ophavsret

Denker Media har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til det leverede materiale. Journalistiske artikler og lignende må ikke udgives i publikationer eller offentliggøres på internettet uden forudgående aftale.

Køber må ikke videresælge eller videregive materialet til tredjemand i henhold til
loven om ophavsret.

Hvis ikke andet er anført, tilhører ophavsretten (dvs. copyright) Denker Media.
Køber har brugsretten (udnyttelsesretten) til materialet.

Ved udarbejdelse af journalistiske artikler samt oversættelse af artikler, tidsskrifter, kundemagasiner og bøger er Denker Media berettiget til at blive krediteret for den leverede ydelse i henhold til Ophavsretsloven §3. Undladelse af kreditering kan udløse betaling herfor, i henhold til gældende takster hos Dansk Journalistforbund.

Ved oversættelse af hjemmesider, brochurer, foldere m.v. er det ligeledes god skik at kreditere
Denker Media for den leverede ydelse. 

10. Force Majeure, tvister etc.

Denker Media er berettiget til at udsætte levering ved særlige lejligheder.

Det gælder forhold, som Denker Media ikke har indflydelse på, herunder datanedbrud, strømsvigt, arbejdskonflikter, lynnedslag, brand, vandskader, oversvømmelser, krig, terrorhandlinger, 
naturkatastrofer, mangel på transportmiddel, lovændringer, sygdom hos medarbejdere samt leverandørsvigt.

Ved førnævnte forhold er Denker Media ikke berettiget til at betale prisnedslag eller kompensation.

Eventuelle tvister skal afgøres ved dansk domstol og efter dansk lov.